Obchodné podmienky

Upozornenie: Tieto Obchodné podmienky boli pripravené pre BAZÁROVÝ TOVAR

Úvod

Reklamácia

Na skryté vady tovaru, ktoré nie sú špecifikované v ponuke, sa nevzťahuje reklamačná lehota. Ide o BAZÁROVÝ tovar. Zakúpený tovar je možné reklamovať len v prípade, že nezodpovedá obsahu objednávky. Preto je nevyhnutné, aby kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar skontroloval, preveril jeho funkčnosť a zhodu s kúpno-predajnou zmluvou. Dňom prijatia tovaru sa považuje deň osobného doručenia. Tovar je potrebné vždy nanovo lakovať. Zákazník musí počítať s odreninami a drobnými škrabancami na povrchu, ktoré vznikli pri skladovaní dielov. Diely nie sú balené ako nový tovar.

Vrátenie tovaru

Tovar objednaný cez e-shop: www.pouzitediely.sk nie je možné svojvoľne vrátiť, ako je to možné pri inom tovare tzv. "bez udania dôvodu". Tento e-shop je BAZÁR a výlučne predáva použitý tovar, na ktorý sa vzťahujú iné zákonné podmienky ako na nový tovar. Zo svojej podstaty a povahy je tovar určený len pre odborníkov – podnikateľov, ktorí dokážu dostatočne preveriť vlastnosti použitého tovaru, ako aj jeho použiteľnosť pre konkrétne vozidlo a potreby koncového zákazníka.

Objednávky, platby a rozvoz.

Použitý tovar sa platí vopred, a to online platobnou kartou (prostredníctvom platobnej služby STRIPE). Platba prevodom do banky nie je možná. Dodacie lehoty použitého tovaru sú individuálne a sú vecou dohody. Doručenie tovaru je podľa dohody a rozvoz máme 1 x mesačne. Najneskôr je však tovar doručený do 30 dní od zaplatenia.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane, v prípade technického výpadku automatizovaného spôsobu najneskôr do 48 hodín.OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky 

platné pre e-shop pouzitediely.sk od 1.1.2024

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento e-shop je určený výlučne pre podnikateľov. Ak je kupujúcim bežná osoba (občan) nakupovať môže a tovar mu bude riadne dodaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak nie je podnikateľom, resp. kúpnu zmluvu neuzavrie v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je táto od začiatku neplatná a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s realizáciou objednávky, ktoré môžu dosiahnuť celkovú výšku kúpnej ceny, nákladov na dopravu a ďalších nákladov, (teda rovnako ako podnikateľ) Takto objednaný tovar od občana nepodnikateľa e-shop riadne doručí na adresu v objednávke!

1.2 Odoslaním objednávky kupujúcim a pripísaním kúpnej ceny a nákladov na dopravu na účet predávajúceho dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy. V tomto rozsahu sa teda neuplatňuje ustanovenie Spotrebiteľská kúpna zmluva, čo je druh kúpnej zmluvy, ktorej účastníkmi sú spotrebiteľ (viď § 52 ods. 4) a dodávateľ (viď § 52 ods. 3) podľa Občianskeho zákona č.40/1964

§ 612
Na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu okrem ustanovení § 52 až 54 sa vzťahujú aj všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve a ustanovenia § 613 až 627. Zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník").


1.3 Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa nimi riadia, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. VOP vytyčujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4 Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Predávajúci prehlasuje, že všetok ním dodávaný tovar vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti objednávky, resp. uzavretia kúpnej zmluvy, je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí v procese objednávky.

2.2 Zákazník berie na vedomie, že množstvo skladových zásob tovaru či jeho presná cena a dostupnosť uvedené v nákupnom systéme predávajúceho sa môžu v závislosti od plynúceho času u predávajúceho mierne líšiť.

3. Kúpna cena a cena dopravy

3.1 Predávajúci si na e-shope vyhradzuje právo na tlačové chyby.

3.2 Cena dopravy pri štandardných zásielkach činí 20€, pri nadrozmerných sa dohodne individuálna cena 100€. Pri väčších zásielkach bude dopravné navýšené a rozdiel medzi štandardnou a väčšou zásielkou uhradí kupujúci pri prevzatí tovaru.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady na dopravu online kartou pri objednávaní tovaru alebo prevodom na účet predávajúceho cez platobnú online bránu STRIPE.

3.4 Kúpna cena a náklady na dopravu sú považované za zaplatené až po pripísaní celej sumy na bežný účet predávajúceho v systéme STRIPE. Od tohto okamihu začína plynúť predpokladaná doba doručenia tovaru stanovená predávajúcim.

3.5 Ak kúpna cena tovaru spolu s nákladmi na dopravu nebude pripísaná na účet predávajúceho v systéme STRIPE, objednávka je nedokončená a kúpna zmluva bez ďalšieho od počiatku neplatná.

4. Dodacia lehota

4.1 Dodacia lehota začína plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny a nákladov na dopravu na účet predávajúceho, a to za podmienky obdržania všetkých informácií od kupujúceho, ktoré sú potrebné pre včasné vybavenie objednávky. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený dodaciu lehotu primerane predĺžiť, ak je omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

5. Prebratie tovaru a doprava

5.1 Spôsob prebratia tovaru je možný výhradne len osobne na adrese, ktorú kupujúci zvolil v objednávke alebo na adrese v deň rozvozu po celej SR po vzájomnej dohode kupujúceho a prepravcu.

5.2 Ponúkame len osobné prebratie tovaru, kupujúci je povinný si ho vyzdvihnúť od prepravcu alebo predávajúceho osobne oproti podpisu. O doručení tovaru vyrozumie predávajúci kupujúceho s jednodňovým predstihom + časový príchod na adresu doručenia bude oznamovaný aj SMS správou v deň rozvozu. Kupujúci je povinný si tovar bezodkladne prevziať. Ak tak neurobí, je po 1 hod od doručenia SMS považované konanie kupujúceho za zmarené doručenie. Druhý pokus doručovania e-shop neponúka. Predávajúci týmto považuje za splnené dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy a prebratie tovaru prechádza výlučne na starosť kupujúceho.

5.3 Dopravca/prepravca doručí tovar pred budovu označenú kupujúcim ako miesto doručenia. Kupujúci je povinný zabezpečiť si prevzatie zásielky od dopravcu. Predávajúci upozorňuje, že dopravca nie je povinný zásielku prenášať.

5.4 Odovzdaním tovaru dopravcovi prechádza na kupujúceho riziko škody na tovare a nastávajú účinky odovzdania veci kupujúcemu.

5.5 Ak kupujúci zásielku od dopravcu/prepravcu neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s neúspešným doručovaním tovaru. Ustanovenie odseku 5.2 sa uplatní obdobne. Zároveň má predávajúci možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Zodpovednosť za vady

6.1 Kupujúci berie na vedomie, že hnuteľné statky ponúkané na predaj v tomto e-shope sú použité diely od tretích osôb, bazárový tovar. Z tohto dôvodu predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru. Kúpna cena jednotlivých predávaných vecí je stanovená s ohľadom na ich mieru opotrebovania a ich stav, čo kupujúci berie uzavretím kúpnej zmluvy taktiež na vedomie. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí veci túto prehliadnuť a presvedčiť sa o jej vlastnostiach, množstve a celkovej zhode s kúpnou zmluvou.

6.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním veci či jej opravami iným subjektom ako predávajúcim, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami, bežným opotrebením či nadmerným opotrebením spôsobeným nesprávnym použitím či neodbornou inštaláciou/montážou.

7. Ochrana osobných údajov ("GDPR")

7.1 Predávajúci je zaviazaný k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov kupujúcich. Za týmto účelom využíva celú radu rôznych zabezpečovacích technológií a postupov k tomu, aby ochránil osobné údaje kupujúcich pred akýmkoľvek neoprávneným nakladaním. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov kupujúcich sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP sú platné od 1.1.2024 a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim. Odoslaním elektronickej objednávky v systéme pouzitediely.sk kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP.


V Bratislave 1.1.2024 ©